• હેડ_બેનર_01

PE રેઝિન

 • HDPE GF7750M2

  HDPE GF7750M2

  હેંગલી ગ્રુપ
  HDPE|રાફિયા
  ચીનમાં બનેલુ
 • HDPE HHM5502BN

  HDPE HHM5502BN

  સિનોકેમ એનર્જી
  HDPE|બ્લોન મોલ્ડિંગ
  ચીનમાં બનેલુ
 • HDPE HD55110

  HDPE HD55110

  સિનોકેમ એનર્જી
  HDPE|ફિલ્મ
  ચીનમાં બનેલુ
 • HDPE HHMTR-144

  HDPE HHMTR-144

  માર્લેક્સ બ્રાન્ડ
  HDPE|ફિલ્મ
  સાઉદી અરેબિયામાં બનાવેલ છે
 • HDPE HE3488LS-W

  HDPE HE3488LS-W

  બોરોજ બ્રાન્ડ
  HDPE|PE100 બ્લેક
  UAE માં બનાવેલ
 • HDPE P6006

  HDPE P6006

  સેબિક બ્રાન્ડ
  HDPE|PE100 બ્લેક
  સાઉદી અરેબિયામાં બનાવેલ છે
 • HDPE 23050

  HDPE 23050

  વાનહુઆ કેમિકલ
  HDPE|PE100 કુદરત
  ચીનમાં બનેલુ
 • LDPE FD0474

  LDPE FD0474

  Qapco Lotrene
  LDPE|ફિલ્મ MI=4.0
  કતારમાં બનાવેલ
 • LLDPE 118WJ

  LLDPE 118WJ

  સેબિક બ્રાન્ડ
  LLDPE|બ્લોન ફિલ્મ MI=1
  ચીનમાં બનેલુ

 • LLDPE 218WJ

  LLDPE 218WJ

  સેબિક બ્રાન્ડ
  LLDPE|ફિલ્મ MI=2
  સાઉદી અરેબિયામાં બનાવેલ છે
 • LLDPE 222WT

  LLDPE 222WT

  સેબિક તિયાનજિન
  LLDPE|ફિલ્મ MI=2
  ચીનમાં બનેલુ
 • LLDPE R546U

  LLDPE R546U

  સિનોપેક બ્રાન્ડ
  LLDPE|રોટોમોલ્ડિંગ
  ચીનમાં બનેલુ